اخبار درون سازمانی

آماده شدن گواهی نامه حضور در سمینارروش های پیشرفته بازرسی جوش

دانلود فایل گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ایران

خدمات آموزش

دانلود تقویم آموزشی نیمه دوم سال

تهیه پکیج آموزشی سمینار تخصصی روش های پیشرفته بازرسی غیرمخرب

مرکز آموزش جوش و آزمايشهای غيرمخرب (NDT)

برگزاری دوره های آموزش جوش و روشها

(NDT : DCVG , PAUT , VT , PT , MT , RT ,UT , ET )

برگزاری آزمون و صدور گواهينامه

استفاده از کارشناس جوش ماهر و Level  III  ASNT و اساتید مجرب

بازرسی فنی

  بازرسي وكنترل مواد اوليه هنگام خريد
 تهيه دستورالعملهاي ساخت بوسيله جوشكاري(WPS)   و تهيه و تنظيم   PQR
 كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات فني  استانداردها
 كنترل و نظارت بر طراحي و ساخت و نصب مخازن تحت فشار
تهيه دستورالعملهاي مربوط به تنش زدايي ، كنترل پيچيدگي و بازرسی خوردگی و پوشش خطوط انتقال زیرزمینی
آزمايش و ارائه گواهينامه صلاحيت جوشكاري مطابق با استانداردهاي بين المللی

پروژه های درحال اجرا

کارفرمایان کاوشگران باصر