ردیف نام ابزار/تجهیزات ساخت کشور
 1  دوربین پرتونگاری  Gamma Mat-TIF  آلمان
 2  دوربین پرتونگاری  Gamma Mat-TIF  آلمان
3  دوربین پرتونگاری  Gamma Mat-TIF  آلمان
 4  دوربین پرتونگاری  Gamma Mat –S 301  آلمان
 5  دوربین پرتونگاری Techaps 880 آمریکا 
 6  دوربین پرتونگاری Techaps 880  آمریکا
 7  دوربین پرتونگاری Techaps 880  آمریکا
 8  دوربین پرتونگاری Techaps 880  آمریکا
 9  دوربین پرتونگاری Sentinel 660  آمریکا
 10  دوربین پرتونگاری Sentinel 660  آمریکا
 11 دستگاه التراسونیک Starmans-QMI DIO-563  چک
 12  دستگاه التراسونیک Krautkamer-USM-25  آلمان
 13  دستگاه التراسونیک Sonatest-Sitescan 640  انگلستان
 14  دستگاه التراسونیک Gilardoni-RDG-2500  ایتالیا
 15  دستگاه التراسونیک Mitech-MFD 350 B  چین
ردیف نام ابزار/تجهیزات ساخت کشور
1 یوب اشعه پانورامیک Liao Ning-300 KV چین
2  آرایه فازی التراسونیک GE-Phasor XS  آلمان
 3  یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6  انگلستان
 4  یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6  انگلستان
 5  یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6  انگلستان
 6  یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6  انگلستان
 7  یوک ذرات مغناطیسی Johnson&Allen-JAY  انگلستان
 8  یوک ذرات مغناطیسی Handy Magna-MP-A 2  کره جنوبی
 9  یوک ذرات مغناطیسی Ferrous-Prob  کره جنوبی
10  ضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 100  چین
 11  ضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 100  چین
 12  ضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 100  چین
 13  ضخامت سنج  التراسونیک  Mitech-MT 200  چین
 14  ضخامت سنج  التراسونیک Jinghai Group-USTM  چین
15  سختی سنج  Koopa Pazhoohesh 2000  ایران